web bugs

caterpillars at the edge of a spider web

kìa

con bướm vàng

nỗi sợ của tài xế

con châu chấu trên đường

fe society

building building next to a built building
weather tower
cableway's pulleys
many ships

fed for life

man fishing
men examining a newly caught fish

hoa quả sơn

vài nhành hoa tím phớt leo trên rào
khóm hoa cứt lợn
mấy cành liêu kiều đầy trái lá đang ngả màu