three gooskerteers

three geese roaming on a lawn
three geese roaming around a lake

gigante

una turbina eólica

badger, badger, badger

mushroom
mushroom
mushrooms
mushroom

hope

baby trees emerging amidst dry twigs
plants grown from road crack
climbing plants covering tree branches in to a hut

tôi thấy

hoa bí đỏ
khóm cúc dại lấp ló sau nhành thông
khóm cúc tí hon